Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klanten van Hoeksteen Financieel Advies

 

Inhoud

1. Wat is deze privacyverklaring?
2. Welke gegevens verzamelen we over u?
3. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
4. Met wie delen we uw gegevens en waarom?
5. Wat zijn uw rechten en hoe gaan wij daarmee om? 6. Uw verplichting om gegevens te verstrekken
7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
10. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 

1. Wat is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van Hoeksteen Financieel Advies.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer.

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u klant wordt of online een formulier invult.

We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij openbare bronnen zoals kadaster, handelsregister, verenigingenregister en de media.

 

2. Welke gegevens verzamelen we over u?

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:
• identificatiegegevens, zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, burgerservicenummer en e-mailadres;
• transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer en overboekingen van of naar uw rekening; • financiële gegevens, zoals facturen, creditnota’s, loonstrookjes, betaalgedrag, de waarde van uw huis of andere vermogensbestanddelen, uw financiële producten en uw inkomen;
• sociodemografische gegevens, zoals of u bent getrouwd of kinderen heeft;
• gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons of bijvoorbeeld online een enquête invult;

Bijzondere persoonsgegevens
We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is voor onze dienstverlening. We zijn wettelijk verplicht om een kopie van uw paspoort te bewaren.

Strafrechtelijke persoonsgegevens
We leggen geen strafrechtelijke persoonsgegevens vast.

Gegevens over kinderen
We verzamelen alleen informatie over kinderen als dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

 

3. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor legitieme bedrijfsmatige doeleinden, zoals:
• Administratie – wanneer u gebruikt van onze diensten verzamelen we uw gegevens om uw identiteit vast te kunnen stellen (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort) en om te bepalen of u klant kunt worden bij ons. We hebben ook uw adres of telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen.
• Beheer van klantrelaties – we kunnen u vragen wat u van onze diensten vindt om ons aanbod te verbeteren. Ook kunnen we aantekeningen gebruiken die zijn gemaakt naar aanleiding van gesprekken die we online, per telefoon of persoonlijk met u voeren om diensten aan uw situatie aan te passen.

• Voorkomen en herkennen van fraude en gegevensbeveiliging – we hebben de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen en inbreuken op de beveiliging ervan te voorkomen, detecteren en beperken.

Gegevens die we verwerken voor andere doelen worden geanonimiseerd of zoveel als mogelijk ontdaan van persoonlijke informatie.

 

4. Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen kunnen we bepaalde gegevens met andere dienstverleners delen. Voorbeelden van dienstverleners zijn (niet limitatief), notaris, estate planner, fiscalist, vermogensadviseur, accountant, enzovoorts.

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Dienstverleners helpen ons onder meer door bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen.

We zorgen er altijd voor dat andere diensterleners alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe gaan wij daarmee om?

Wij respecteren het recht dat u als klant hebt om te bepalen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om de volgende rechten.

Het recht om informatie in te zien
U hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Het recht op rectificatie
Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren. Als wij gegevens over u hebben gedeeld met derden en deze gegevens vervolgens zijn gecorrigeerd, worden deze derden daarvan op de hoogte gesteld.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde belangen. Dit kan online, per telefoon of op kantoor. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw informatie een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met deze verwerking.

U kunt geen bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt als gevolg van eventuele wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens u. Dit geldt ook als u hebt aangegeven geen persoonlijke commerciële uitingen te willen ontvangen.

Het recht op beperkte verwerking
U hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
• U bent van mening dat de informatie onjuist is.
• Wij verwerken de gegevens onrechtmatig.
• Hoeksteen Financieel Advies heeft de gegevens niet langer nodig, maar u wilt dat wij deze bewaren voor gebruik in een juridische procedure.
• U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.

Het recht gegevens over te dragen
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van een contract met u verwerken.

Het recht op verwijdering
U kunt ons in de onderstaande gevallen vragen uw persoonsgegevens te wissen.
• We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.
• U trekt uw toestemming voor verwerking in.
• U maakt bezwaar tegen ons gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen of voor persoonlijke commerciële uitingen.
• Hoeksteen Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig.
• Een wet van de Europese Unie of een lidstaat verplicht Hoeksteen Financieel Advies om uw persoonsgegevens te wissen.

Het recht om een klacht in te dienen
Als u niet tevreden bent met de manier waarop we hebben gereageerd op uw bezwaren, hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen. In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Indien wettelijk toegestaan informeren we u te zijner tijd over de reden voor afwijzing.

 

6. Uw verplichting om gegevens te verstrekken

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om onze plichten als dienstverlener en onze bijbehorende contractuele verplichtingen te vervullen.

 

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij hanteren minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt, is gewaarborgd. Bovendien zijn medewerkers verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na deze periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering.

 

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u meer wilt weten over het beleid van Hoeksteen Financieel Advies als het gaat om gegevensverwerking en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen of langsgaan op ons kantoor.

 

10. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hoeksteen Financieel Advies. De verklaring is van toepassing op alle entiteiten voor zover deze persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 1 september 2018. De meest recente versie is beschikbaar op www.hkstn.nl